Panden

Contact

Het Nobelhuis

Doelstelling

De Stichting heeft hoofdzakelijk ten doel de instandhouding van monumenten in de zin van de Monumentenwet, of van onroerende goederen, liggend in een beschermd stads- en dorpsgezicht en van al hetgeen medebepalend is voor de sfeer in en om de stad, het leefklimaat van de bewoners en dat bijdraagt tot verrijking van het stedelijk- en landschappelijk schoon.