Panden

Contact

Het Nobelhuis

 

Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving

Jaarverslag 2016/Beleidsplan 2017

 

Gegevens van de stichting

Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage, is opgericht op 11 maart 1974. De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd op 22 februari 2016. De stichting houdt kantoor aan de Nobelstraat 1E, 2513 BC, ’s-Gravenhage. Telefoon: 070-3615722. Mail: info@monumentenfondsdenhaag.nl.  Website: www.monumentenfondsdenhaag.nl.

De stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41149304. De stichting is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet aan de voorwaarden die aan dergelijke instellingen zijn gesteld. Het RSIN/fiscaal nummer van de stichting is 4167612.

Doel

De stichting heeft ingevolge artikel 2 lid 1 van de statuten te doel:

- de instandhouding van monumenten in de zin van de Monumentenwet, van monumenten, opgenomen in de monumentenlijst als bedoeld in de Monumentenverordening ’s-Gravenhage en van beeldbepalende panden liggend in een beschermd stads- en dorpsgezicht;

- de bevordering na al hetgeen medebepalend is voor de sfeer in en om de stad en het leefklimaat van de bewoners en dat bijdraagt  tot verrijking van het stedelijk – en landschappelijk schoon;

- en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Middelen

De stichting tracht overeenkomstig artikel 2 lid 2 van de statuten haar doek onder meer te realiseren door:

- het in eigendom verwerven van onroerende zaken als bedoeld in lid 1 van dit artikel;

- het restaureren of doen restaureren en wederom dienstbaar maken ten algemene nutte of als woning voor de volkshuisvesting of als bedrijfsruimte van de in lid 1 van dit artikel bedoelde onroerende zaken;

- het verwerven van technische en administratieve kennis en ervaring op het gebeid van de monumentenrestauratie;

-het samenwerken met organisaties en rechtspersonen met een aanverwant doel, zoals met de naamloze vennootschap Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V., gevestigd te ’s-Gravenhage;

- het beschikbaar stellen van fondsen voor restauratie, behoud of vernieuwing van sfeerbepalende  kleine objecten in de stad en omgeving;

- het geven van voorlichting en informatie betreffende het in lid 1 van dit artikel omschreven doel;

- het maken van propaganda voor het doel;

 - het verrichten van alle andere handelingen, welke tot het doel bevorderlijk  zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Realisering van de doelstelling

De stichting heeft het doel sinds haar oprichting onder meer gerealiseerd door de aankoop, restauratie en exploitatie van de volgende monumenten in Den Haag:

- 1976: Paviljoensgracht 72/74 ( het “Spinozahuis”) ;

- 1982: Nobelstraat 1a t/m 1h ( het “Nobelhuis”);

- 1984: Molenstraat 25/25a ( de “Koningspoort”);

- 1994: Koninginnegracht 42;

- 2003: Scheveningseweg 21a ( beheerderswoning bij de Joodse begraafplaats).

De stichting heeft in 1977 de aanzet gegeven voor de oprichting van de naamloze vennootschap Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V. De voorzitter van de stichting is lid van de Raad van Commissarissen van deze vennootschap en bestuurder van de Stichting Administratiekantoor Stadsherstel Den Haag en Omgeving.

De stichting heeft in 1986 het Haags Monumentenplatform opgericht, een informeel forum waarbinnen vertegenwoordigers van organisaties als de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe, de Vereniging Vrienden van Den Haag, de Bond Heemschut , de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage e.o. , Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V. en de stichting overleggen met en een klankbord zijn voor vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag en andere partijen over ontwikkelingen op het gebied van de ( monumentale) binnenstad, beschermde stadsgezichten, architectuur en stedelijk groen. De voorzitter en bij diens verhindering de secretaris van de stichting wonen de bijeenkomsten van dit platform bij.

Bestuur

Het bestuur van de stichting was in 2016 samengesteld als volgt:

- mr. R.A.Gallas, voorzitter

- ir. L. Vis, secretaris

- mr. A. de Winter, penningmeester 

- R. Stroeve

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten,  gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, worden vergoed, mits niet bovenmatig.

De stichting heeft geen personeel in dienst.

Vermogen; besteding; beschikking; administratie; controle; eigen vermogen; resultaat

Ingevolge artikel 3 van de statuten wordt het vermogen van de stichting gevormd door:

- het stichtingskapitaal;

- subsidies en giften;

- hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;

- andere baten.

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling. Het bestuur draagt er zorg voor dat de kosten van werving van gelden en de beheerskosten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen. Geen enkele (rechts-)persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting en kan beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

Het administratief beheer ( huur-en servicekostenadministratie) werd in 2016 verzorgd door Makelaardij Oosterhof Beheer en Assurantiën B.V. in samenwerking met BFD Beheer te Bleiswijk. Vanaf 1 januari 2017 wordt het administratief beheer verzorgd door Driessen Accountancy B.V. te ’s-Gravenhage. Dit kantoor stelt met ingang van die datum ook de jaarrekening op.

De verhuur en het technisch  beheer van de onroerende zaken is opgedragen aan Makerlaardij  Oosterhof Beheer en Assurantiën B.V.  te ’s-Gravenhage.

De stichting voldoet aan haar ANBI-publicatieplicht door middel van haar website.

De jaarrekening 2015 is in de bestuursvergadering van 21 juni 2016 door het bestuur vastgesteld en door Ruitenburg adviseurs en accountants te Leidschendam op 3 oktober 2016 van een controleverklaring voorzien. Blijkens deze jaarrekening bedroeg het eigen vermogen van de stichting per 31-12-2015 € 1.841.126,00 ( per 31-12-2014 € 1.779.951,00). Het resultaat over het boekjaar 2015 heeft  € 61.175,00 bedragen ( 2014: € 10.120,00). Aan donaties is in 2015 € 1.990,00 ontvangen ( 2014: € 2.063,00).

Beleid

Het bestuur voert ter realisering van de doelstelling het volgende beleid:

- het in stand houden van de panden van de stichting.

 Daartoe is de stichting aangesloten bij de Monumentenwacht, die periodiek inspecties uitvoert. De panden worden in overleg met de beheerder regelmatig geschilderd en de nodige reparaties worden terstond uitgevoerd. Verbouwingen worden onder auspiciën van de secretaris bouwtechnisch en architectonisch verantwoord voorbereid en begeleid.

- het financieel gezond exploiteren van de panden.

De panden van de stichting worden via de beheerder tegen marktconforme prijzen verhuurd. Bij leegstand wordt in de regel klein onderhoud verricht aan het interieur. De huur- en servicekostenadministratie wordt verzorgd door de beheerder in nauw overleg met en onder toezicht van de penningmeester.

- het  verwerven van nieuwe restauratieobjecten.

De stichting vervult sinds haar oprichting een vangnetfunctie en kan – afhankelijk van de aard en staat van onderhoud van het te restaureren object en van de financiële armslag van de stichting – uitkomst bieden in die gevallen, waarin andere instellingen of particulieren dergelijke projecten niet kunnen of willen realiseren.

- het behouden en uitbreiden van het donateurenbestand.

De stichting geeft voor haar donateurs en andere belangstellende jaarlijks een nieuwsbrief uit, waarin wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen in het achterliggende jaar en wordt opgeroepen de stichting financieel te ( blijven) steunen.

- het samenwerken met andere organisaties op het gebied van monumentenzorg.

Naast de vertegenwoordiging van de stichting bij Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V. en het Haags Monumentenplatform, is de stichting ook lid van de Landelijke Federatie Het Behouden Huis teneinde op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op monumentengebied. De secretaris woont de bijeenkomsten van deze vereniging bij.

Wetenswaardigheden in 2016

Het bestuur vergaderde in 2016 op 17 februari ,21 juni  en 18 oktober. Voor het overige wordt verwezen naar de Nieuwsbrief 2016, welke op de website van de stichting is geplaatst.

Vooruitzichten 2017

Het bestuur heeft zich voorgenomen te voorzien in de vacature welke is ontstaan door het vertrek van ir. J.C. ’t Hart.

Aan het Spinozahuis en het Nobelhuis zullen schilderwerkzaamheden worden verricht. Aan het pand Scheveningseweg 21A wordt periodiek onderhoud verricht. Voor alle panden zal een meerjarig onderhoudsplan worden opgesteld.

Ook in 2017 wordt rekening gehouden met enige mutaties in het huurdersbestand die wellicht tot tijdelijke leegstand zullen leiden.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 15 februari  2017.

R.A.Gallas, voorzitter                                                                                   L.Vis, secretaris